ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С тези общи условия („Общи условия”) се уреждат условията и реда за предоставяне на услуги („Услуги”) от „МИШЕЛ ТРАВЕЛ” ЕООД („Туроператор”) на потребителите на сайта www.michelle-travel.com („Сайт”) посредством достъпа до и използването на ресурсите на Сайта, както и отношенията между Туроператора и потребителите по повод на сключваните посредством ползването на Сайта и Услугите договори за организирани групови и индивидуални пътувания с обща цена („Договори за организирано пътуване”). 
1.2. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за туризма, Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1.2.1. Наименование на Туроператора: „МИШЕЛ ТРАВЕЛ” ЕООД; 
1.2.2. Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, с. Бистрица 1444, ул. „Никола Крушкин” № 56. Туроператорът е регистриран на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за туризма за извършване на дейност само по електронен път посредством сайта www.michelle-travel.com; 
1.2.3. Данни за кореспонденция и жалби: област София, община Столична, с. Бистрица 1444, ул. „Никола Крушкин” № 56; Телефон: 0895417659; Адрес на електронна поща: michelle_travel@mail.bg; Уеб сайт: www.michelle-travel.com; 
1.2.4. Вписване в публични регистри: а) Търговски регистър към Агенция по вписванията на Р. България: 202875369; б) Регистър на туроператорите и туристическите агенти: Удостоверение за регистрация за ТО/ТА № РК- 01-7227; в) Регистър на администраторите на лични данни: № …………..; 
1.2.5. Министерство на икономиката и енергетика: ул. „Славянска” № 8; ЕИК 130169256; тел. центр.: +359 2 9407001; факс: +359 2 987 2190, +359 2 981 9970; www.mee.government.bg; e-docs@mee.government.bg; 
1.2.6. Регистрация по ЗДДС: BG…………………. 
1.3. Потребител е всяко лице, посетило и използващо Сайта („Потребител”). На Потребителите се осигурява възможност за регистрация, която е доброволна и се извършва съгласно т. 3.3. по-долу. 
1.4. Общите условия съдържат разпоредби с правно обвързваща сила между Потребителите и Туроператора по отношение на ползването на Сайта и Услугите от страна на Потребителите. Чрез достъпа до и използването на Сайта Потребителите декларират, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. На основание разпоредбите на Закона за електронната търговия, текстът на Общите условия е публикуван на Сайта и е достъпен от всяка негова страница на следния URL адрес: http://www.michelle-travel.com/……………………………………… – по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. При регистрацията си Потребителите декларират и изрично посредством попълване на полето „Запознат/а съм с общите условия и съм съгласен/съгласна с тях” и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, че са запознати с Общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват. 
1.5. Сайтът и Услугите могат да се използват само от Потребители, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. С използването на Сайта и Услугите Потребителите декларират, че са дееспособни лица съгласно приложимото законодателство и че не са налице каквито и да било други пречки да поемат договорни задължения.

II. УСЛУГИ

2.1. Сайтът представлява уеб платформа за онлайн предлагане и закупуване на организирани туристически пътувания с обща цена. Уеб платформата е софтуерно обезпечена от интегрираните в нея информационно-технологични системи. 
2.2. Предоставяните на Потребителите Услуги се изразяват в осигуряване на достъп до платформата и възможност за използване на нейните информационни ресурси и технически функционалности за закупуване на предлаганите от Туроператора туристически пътувания с обща цена посредством сключване на Договори за организирано пътуване в електронна форма. 
2.3. Услугите са безплатни за Потребителите на Сайта. Потребителите заплащат единствено цената на закупените туристически пътувания.

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

3.1. Оферти на Туроператора 
3.1.1. Туроператорът публикува на Сайта ежедневно оферти за предлаганите туристически пътувания, съдържащи конкретни и индивидуални условия по сключваните Договори за организирано пътуване, в т. ч.: 
• вида на използвания транспорт – въздушен, наземен, воден, като се посочва видът на транспортното средство – самолет – чартърен или редовен, автобус, кораб – име, националност, принадлежност и класа, друг вид транспорт, плавателно средство и други; 
• маршрута на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното време на пристигане, продължителност на престоя; 
• местоположение и вид на туристическите обекти, когато в цената на пътуването са включени и цените на билетите за посещението им; 
• местоположение, вид и категория на местата за настаняване и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка; 
• вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
• посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена; 
• обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане; 
• размера на паричната сума, който трябва да бъде заплатен; и др. 
3.1.2. Всички оферти включват и указание за периода от време, през което Потребителите на Сайта имат възможност да закупят предлаганите туристически пътувания. Туроператорът си запазва правото по своя преценка да спира офертите и преди изтичане на обявеното време. 
3.1.3. Офертите могат да включват и специално условие за закупуването на предлаганите туристически пътувания от определен минимален брой Потребители-участници (ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването) – в такива случаи, в офертите ще бъде посочен и краен срок за уведомяване на съответните Потребители, когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено. 
3.1.4. Всички цени на Сайта са в български лева, с включен ДДС. При липса на противно указание, ще се счита, че цените са за единично количество. 
3.1.5. При липса на противно указание, ще се счита, че снимките, публикувани на Сайта илюстрират единствено вида на посочените в офертите туристически услуги, без да са обвързващи относно характеристиките на последните. 
3.2. Допълнителна информация 
3.2.1. Туроператорът публикува по подходящ начин на Сайта информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. 
3.2.2. Туроператорът публикува по подходящ начин на Сайта информация за наименованието на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма, както и сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка. 
3.2.3. Туроператорът публикува по подходящ начин на Сайта информация за възможността за сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на Потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт. 
3.2.4. При пътувания извън страната, Туроператорът предлага на Потребителите сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” от името и за сметка на лицензиран застраховател като публикува по подходящ начин на Сайта информация за наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста”, а също и информация за съществените елементи на така сключения договор за застраховка. 
3.2.5. Туроператорът публикува по подходящ начин на Сайта удостоверението си регистрация за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност. 
3.3. Регистрация на Потребителите 
3.3.1. Възможността за закупуване на предлаганите на Сайта туристически пътувания е достъпна единствено за регистрирани Потребители. 
3.3.2. Потребителите, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна уеб форма, публикувана и достъпна на следния URL адрес: https://michelle-travel.com При регистрацията си Потребителите предоставят задължително следните данни: име, презиме и фамилия; ЕГН; данни на лична карта; адрес на електронна поща; телефон за контакт; адрес; потребителско име и парола. 
3.3.3. След изпращане на попълнените данни посредством натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, на посочените от Потребителите електронни адреси се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страница от Сайта, която е необходимо да се натисне за потвърждаване/активиране на регистрацията. 
3.3.4. В резултат на извършена и потвърдена регистрация, Туроператорът създава профили на регистрираните Потребители, достъпът до които се осъществява с въвеждане на потребителско име и парола (влизане/логване в системата на Сайта). Профилите на регистрираните Потребители съдържат също и информация за дейността им във връзка с ползването на Сайта и Услугите и сключените Договори за организирано пътуване. 
3.3.5. С въвеждането и изпращането на данните по т. 3.3.2. погоре Потребителите декларират, че същите са верни и точни и се задължават да ги актуализират своевременно при настъпила промяна. 
3.4. Закупуване на туристическите пътувания 
3.4.1. За да закупят предлаганите от Туроператора туристически пътувания, Потребителите е необходимо да влязат в системата на Сайта, използвайки потребителските си данни за достъп. 
3.4.2. Потребителите приемат условията на съответната оферта посредством натискането на бутон „Заяви”, след което им се предоставя възможност за избор на начин за заплащането на съответната цена. 
3.4.3. Потребителите задължително попълват и поле за изричното приемане на настоящите Общи условия, включващи и общите условия и съдържанието на Договорите за организирано пътуване, като с това декларират също така, че имат правото, пълномощията и дееспособността да бъдат обвързани с тях и сключените Договори за организирано пътуване. 
3.4.4. Изпращането на електронната форма (поръчката) се извършва посредством натискането на бутон „Купи”. До изпращане на поръчката посредством бутона „Купи”, на Потребителите се осигуряват достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на съответните данни. 
3.4.5. Договорът за организирано пътуване се сключва в електронна форма на основание чл. 82, ал. 5 от Закона за туризма. Договорът за организирано пътуване ще се счита за сключен след поставянето от страна на Потребителите на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване” и натискането на бутона „Поръчай”. Посочените действия съставляват валидни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и обвързват валидно Потребителите с условията по сключените Договори за организирано пътуване. 
3.4.6. При спор относно титуляра на електронните изявления по сключването на Договорите за организирано пътуване, за такъв ще се счита Потребителят, през чийто профил е извършено съответното изявление. 
3.4.7. Типовото съдържание на Договорите за организирано пътуване е достъпно на следния адрес: ……………………….……………………………………..; индивидуалното съдържание на всеки конкретен Договор за организирано пътуване е достъпно за съответния Потребител при сключването на същия по реда на предходните точки, като екземпляр от него се изпраща в електронна форма на посочения от Потребителя електронен адрес. Електронното съобщение съдържа и друга полезна информация във връзка със сключения Договор за организирано пътуване, а също и допълнителна информация относно Туроператора и адреса, на който Потребителите могат да отправят своите жалби, правото на Потребителите да се откажат от сключения Договор за организирано пътуване, както и относно условията и начина за упражняване на това право. 
3.5. Заплащане на туристическите пътувания 
3.5.1. Потребителите заплащат дължимата цена по Договорите за организирано пътуване в пълен размер не покъсно от 24 (двадесет и четири) часа от сключването на последните. 
3.5.2. Плащанията се извършват в брой, по банков или по електронен път. Ако при извършване на плащането Потребителите са заплатили допълнителни разноски над цената на съответните организирани пътувания, вкл. всякакви комисионни на разплащателните системи и институции, тези разноски са за тяхна сметка и не се възстановяват. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. 
3.5.3. Ако Потребителите не заплатят цената на организираното пътуването в срока, указан в т. 3.5.1. погоре, Договорите за организирано пътуване ще се считат за автоматично прекратени. 
3.5.4. След сключване на Договора за организирано пътуване и заплащане на дължимата по последния цена, Туроператорът изпраща на съответния Потребител туристически ваучер, издаден като електронен документ на основание чл. 75 от Закона за туризма. Електронният туристически ваучер се издава автоматично от информационната система на Сайта и се изпраща на електронния адрес, посочен от съответния Потребител. За получаването на електронния туристически ваучер Потребителят е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия. 
3.5.5. След сключване на Договора за организирано пътуване, но не по късно от 7 (седем) работни дни преди началото на пътуването, Туроператорът предоставя на Потребителите информация за: името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител – данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на Потребителя при възникване на затруднение (когато няма такава организация, на Потребителя се предоставя телефонен и факс номер или адрес на електронна поща за връзка с Туроператора); времето и местата на междинните спирания и връзки; вида на използваните транспортни средства; застраховките, свързани с изпълнението на Договора за организирано пътуване; и др. Когато периодът между сключването на Договора за организирано пътуване и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 (седем) работни дни, информацията по предходното изречение се предоставя при сключването на Договора за организирано пътуване съгласно т. 3.4. по-горе. При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица, в срока по предходното изречение Туроператорът предоставя на родител, настойник или попечител информация, която дава възможност за пряк контакт с малолетния или непълнолетния или с отговарящото за него лице на мястото на пребиваването му. Информацията се предоставя в писмена форма – чрез електронно съобщение, изпратено на адреса на електронната поща на съответния Потребител.

IV. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

4.1. Предмет на Договорите за организирано пътуване 
4.1.1. С Договора за организирано пътуване Туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на Потребителя срещу заплащане на определена цена. 
4.2. Права и задължение на страните 
4.2.1. Туроператорът има следните права: 
• Да му бъде заплатена цената на предоставените туристически пътувания така, както е определена в Договора за организирано пътуване. 
• Да му бъде заплатена неустойка в съответните случаи. 
4.2.2. Туроператорът се задължава: 
• Да предостави на Потребителя туристическите пътувания, заплатени от него, в съответствие с условията на Договора за организирано пътуване. Туроператорът има задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване. 
• Да издаде и предостави на Потребителя туристически ваучер и други необходими за туристическото пътуване документи. 
• По желание на Потребителя и в случай, че същият ще напуска територията на Р. България – да сключи от негово име и за негова сметка задължителна застраховка „Медицински разходи при пътуване в чужбина” и да му предостави оригинал на застрахователна полица, както и евентуално да го застрахова срещу други рискове по време на пътуването при изявено от Потребителя желание и срещу заплащане. 
• Да предоставя на Потребителя информация относно предоставяното пътуване. 
4.2.3. Потребителят има следните права: 
• Да получи заплатеното от него пътуване във вида и обема, описани в Договора за организирано пътуване. 
• Да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, ако не му бъде представена представен сертификат, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 97 от Закона за туризма. Отказът в този случай става в писмена форма не по-късно от 3 (три) дни преди отпътуването. 
• Да направи рекламация за неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за организирано пътуване в срок до 14 (четиринадесет) дни от приключване на пътуването. Рекламацията се подава в писмена форма на адреса на управление на Туроператора или на следния електронен адрес: ………………@michelle-travel.com. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 14 (четиринадесет) дни след депозирането на рекламацията и протокола. 
• Да прехвърли правата и задълженията си по Договора за организирано пътуване на трето лице при условие, че последното отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването; Потребителят уведомява предварително Туроператора за прехвърлянето. В този случай Потребителят и третото лице са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на пълната цена на туристическото пътува и разходите, свързани в прехвърлянето (може да важи такса за прехвърляне на правата и задълженията към третото лице). Третото лице декларира писмено пред Туроператора, че приема прехвърлянето и е съгласно с условията на Договора за организирано пъ-туване. 
• Да предяви специални изисквания относно своето настаняване, като разположение или етажност на стаята и др. Туроператорът предава изискванията на хотелиера, който при възможност ги удовлетворява. 
4.2.4. Потребителят се задължава: 
• Да окаже пълно съдействие на Туроператора, включително като представи необходимите лични документи за осъществяване на туристи-ческото пътуване. 
• Да заплати в пълен обем и в установените срокове цената на туристическото пътуване. 
• При пътуване извън територията на Р. България да си осигури изискваните лични документи и да спазва националното законодателство на страните, които посещава. 
• В случай, че прехвърля правата и задълженията си на трето лице, да уведоми за това Туроператора най-късно 20 (двадесет) дни преди началната дата на пътуването. 
• В случай, че Потребителят е лице, което няма навършени 18 (осемнадесет) години и което ще пътува със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му на определената дата, за определената страна, за конкретен период и с посочен придружител, която има нотариална заверка на подписите. В случай, че такова пътува с единия родител, необходимо е да бъде представена декларация от другия родител, че е съгласен с пътуването, която също е с нотариална заверка на подписа. 
4.3. Отговорност на страните 
4.3.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на Договора за организирано пътуване от страна на Туроператора, същият е длъжен да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 (сто) % от цената на пътуването или стойността на услугата, която е изцяло или частично неизползвана по вина на Туроператора. 
4.3.2. Туроператорът не носи отговорност, ако договореното пътуване не бъде използвано от Потребителя поради: 
• Решение, взето от самия Потребител, изразено чрез действие или бездействие; 
• Случаи на болести, епидемии, лоши метеорологични условия, природни бедствия, стачки, военни действия, правителствени решения или други непредвидени и непреодолими събития, върху които Туроператорът не е в състояние да окаже въздействие. 
• Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора за организирано пътуване. 
• Забавяне на самолетни полети по технически, метеорологични или други причини. 
• Отказ на компетентните органи да издадат виза на Потребителя. 
• Недопускане от страна на митническите и/или граничните служби Потребителят да напусне територията на Р. България или да влезе на територията на страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения. 
4.3.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка или екскурзия през времетраенето й по собствено желание, евентуално възникналите допълнителни разходи са за негова сметка. В този случай не може да има претенции към Туроператора за връщане на каквато и да било част от цената на заявените и неизползвани услуги. 
4.3.4. Ако към момента на настаняване на Потребителя в хотела е налице дублаж по вина на хотелиера, Потребителят следва да уведоми за това Туроператора, който му съдейства пред хотелиера за осигуряване на алтернативно настаняване на същата цена при същите или по-добри условия. Ако дублажът е по вина на Туроператора, същият се задължава да предостави алтернативно настаняване на същата цена при същите или по-добри условия. Алтернативното настаняване е за сметка на виновната страна. Такова алтернативно настаняване не се счита за неизпълнение на задълженията на Туроператора по Договора за организирано пътуване. 
4.3.5. Публикуваните от Туроператора на Сайта оферти, включващи хотелско настаняване, съдържат описание на предоставяните на място услуги, което се базира на предоставена от съответния хотелиер информация. Туроператорът не носи отговорност за евентуални внесени изменения в предоставяните от хотела услуги, които са резултат от решение, взето от самия хотелиер, както и в случай на временна невъзможност за пре-доставяне на описани услуги. 
4.3.6. Когато Туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на Договора за организирано пътуване, същият е длъжен да уведоми Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването, в който случай Потребителят може: 
• Да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писме-но споразумение към Договора за организирано пътуване, уточняващо тяхното отражение върху цената; 
• Да се откаже от Договора за организирано пътуване, без да дължи неустойка или обезщетение. 
4.3.7. Промяна в цената с повече от 5 (пет) % се счита за значителна промяна на Договора за организирано пътуване. Потребителят уведомява за решението си Туроператора в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 (седем) дни преди началната дата на пътува-нето. 
4.3.8. Когато Потребителят се откаже от Договора за организирано пътуване, той има право да избира една от следните възможности: 
• Да приеме друго пътуване от същото или по високо качество, когато Туроператорът е в състояние да му предложи такова; или 
• Да приеме туристическо пътуване с обща цена от по ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да възстанови на Потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пъту-ване; или 
• Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. 
4.3.9. Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировъчни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Потребителите се уведомяват своевременно. Туроператорът не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично се прилага разпоредбата и в случаите, когато се използва друг вид транспорт. При извършването на чартърни полети до различни дестинации, предвид спецификата им, е възможно и почесто срещано, промяна в часовете на полетите. В тези случаи Туроператорът не носи никаква отговорност. 
4.3.10. В случай на нарушение от Потребителите на действащите правила на пътуване, регистрация или превоз на багажа, причинените вреди на имуществото на превозвача или нарушаването на правилата на престоя в хотелите и несъблюдаване законодателството, на която и да е страна от програмата, включително Р. България, както и при неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаването на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло и единствено от съответния Потребител нарушител, като санкциите се заплащат от виновния Потребител в целия им размер. 
4.3.11. Туроператорът не носи отговорност, ако с решение на властите или отговорни лица на Потребителя е отказана възможността последният да напусне или влезе в която и да е страна от програмата, а също, възможността за превоз или престой в резервиран хотел, поради: 
• Отсъствие на необходимите документи или тяхното неправилно оформяне; 
• Нарушения на законодателството, традициите и обичаите, включително причиняването безпокойство на останалите хора; 
• Състояние на алкохолно опиянение или нарушението на други правила и разпоредби, свързани с общественото поведение;
Туроператорът не отговаря за превоза и/или престоя в хотела. Туроператорът не носи отговорност и в случаите, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение с повече от 30 (тридесет) минути на пътуващата група, вследствие на което туристическото пътуване е било осъществено, изцяло или частично, без съответния Потребител. В този случай стойността на туристическата услуга не се връща на Потребителя, като последният заплаща всички допълнителни разходи, възникнали по причина на неговото незаконосъобразно и/или неморално (неетично) поведение. 
4.3.12. Туроператорът не отговаря за багажа на Потребителя (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Потребителят е могъл, но не се е възползвал. 
4.3.13. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора за организирано пътуване от страна на Потребителя по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туроператора на неговите задължения, то заплатена цена се възстановява в срок от три работни дни, след като от нея се удържат следните неустойки от пълната цена на туристическото пътуване: 
• повече от 3 (три) месеца до датата на пътуване – 0 %; 
• от 3 (три) месеца до 30 (тридесет) дни преди датата на отпътуване – 20 %; 
• от 29 (двадесет и девет) дни до 16 (шестнадесет) дни преди датата на отпътуване – 30 %; 
• от 15 (петнадесет) дни до 8 (осем) дни преди датата на отпътуване – 70 %; 
• по-малко от 7 (седем) дни преди датата на отпътуване – 100 %

V. ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

5.1. Туроператорът си запазва правото да изпраща на Потребителите търговски съобщения за новини, актуални предложения, промоции и друга информация във връзка с използването на Сайта, Услугите и предлаганите туристически пътувания. С предоставянето на адреса на електронната си поща и приемането на настоящите Общи условия Потребителите дават изричното си съгласие за получаване на търговски съобщения от Туроператора. На Потребителите се осигурява възможност за отписване във всяко съобщение.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА И УСЛУГИТЕ

6.1. Туроператорът предоставя Услуги на Потребителите, под условие на стриктно спазване от страна на последните на разпоредбите на настоящите Общи условия. 
6.2. При ползването на Сайта и Услугите, Потребителите се задължават: 
6.2.1. да спазват българското законодателство и приложимите чужди закони, разпоредбите на Общите условия, правилата на морала и добрите нрави; 
6.2.2. да не накърняват или възпрепятстват наличността, надеждността и качеството на Услугите; 
6.2.3. да не използват каквито и да било системи за отдалечен контрол и технически средства и методи за зареждане и публикуване на нежелано от другите Потребители съдържание. 
6.3. Услугите не включват осигуряване на техническо оборудване и интернет свързаност, необходими за осъществяване на достъп до Сайта. 
6.4. Туроператорът има право: 
6.4.1. да спира предоставянето на Услуги по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика; 
6.4.2. да прекратява предоставянето на Услуги без да обосновава причини за това – по всяко време и без предварително предупреждение. 
6.5. С приемането на Общите условия, Потребителите декларират изрично съгласието си да получават от Туроператора съобщения в електронна форма на предоставените от тях електронни адреси.

VII. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

7.1. Туроператорът няма обективната възможност да контролира сайтовете и ресурсите, достъпни посредством публикуваните и разположени на Сайта електронни препратки. Туроператорът няма и законово задължение да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. Туроператорът не носи отговорност за претърперни вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването на съдържание, осигурено от партньори или съдържание достъпно посредством публикувани и разположени на Сайта електронни препратки. В случай на констатирани неточности или други нередности Потребителите следва да уведомят Туроператора на адрес: …………………….…….@michelle-travel.com. 
7.2. Туроператорът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребители, настъпили вследствие спирането или прекратяването на Услугите. 
7.3. Туроператорът не носи отговорност за влошено качество на Услугите или невъзможност за тяхното ползване от страна на Потребителите, настъпили вследствие техническото оборудване на последните – в т. ч. хардуерна конфигурация, операционна система и наличен софтуер, интернет свързаност и др.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Авторските права, търговските марки и всички други права на интелектуална собственост върху материали, файлове и информация, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн и изходен код, принадлежат на Туроператора или на неговите контрагенти и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство. Ползвайки Сайта и Услугите, Потребителите не придобиват каквито и да било права на интелектуална собственост върху тези материали и ресурси, съответно нямат и право да използват последните по какъвто и да било начин без изричното писмено съгласие и разрешение на Туроператора. 
8.2. Сайтът и Услугите са предназначени само за лична и нетърговска употреба.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. С приемането на Общите условия, Потребителите се съгласяват изрично със събирането и обработването на личните им данни от страна на Туроператора. Туроператорът събира и обработва лични данни на Потребителите на Сайта на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЗЛД и по-конкретно въз основа на: а) получено изрично съгласие на Потребителите; б) изпълнение на задълженията на страните във връзка с предоставянето на Услугите и сключваните Договори за организирано пътуване. 
9.2. Начини за събиране на лични данни: 
9.2.1. Лични данни на Потребителите на Сайта се събират при използване на Услугите за закупуване на туристически пътувания – ако Потребителите не желаят да предоставят съответните лични данни, на тях им се отказва възможността за закупуване на предлаганите от Туроператора туристически пътувания. 
9.2.2. Туроператорът събира лични данни за Потребителите и посредством уеб формата за контакти, както и евентуално по повод на получена по друг начин кореспонденция от страна на Потребители във връзка с предоставяните Услуги и предлаганите туристически пътувания. 
9.2.3. Информацията и личните данни, предоставяни при заплащане на туристическите пътувания по електронен и банков път, се събират и обработват от съответните доставчици на платежни услуги, като Туроператорът няма достъп до и не съхранява такива лични данни и информация. 
9.3. Цели на обработване на лични данни: 
Туроператорът събира и обработва лични данни за целите на предоставяните Услуги, включително за следните цели: 
9.3.1. отчетно-счетоводни цели; 
9.3.2. статистически цели; 
9.3.3. отговаряне на запитвания на Потребители; 
9.3.4. обезпечаване на надлежно изпълнение на задълженията на страните по предоставяне на Услуги и сключваните Договори за организирано пътуване; 
9.3.5. за целите на директния маркетинг. 
9.4. Използване и защита на лични данни: 
9.4.1. Обработваните от Туроператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато личните данни са изискани от съдебни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред (напр. Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, Закона за министерство на вътрешните работи и др.). 
9.4.2. С приемането на Общите условия, Потребителите се считат за уведомени за правата си по чл. 34а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗЗЛД, а именно: 1) да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг; 2) да бъдат уведомени, преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване. 
9.4.3. Туроператорът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на Потребителите от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Туроператорът полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Потребителите, освен в случаите на не-преодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица, както и в случаите, при които регистрираните Потребители сами са направили публично достъпни личните си данни. 
X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
10.1. Общите условия и съдържанието на Сайта са достъпни за Потребителите на български език. 
10.2. Туроператорът може да измени Общите условия по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени Услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия. 
10.3. Правото, приложимо към отношенията между Потребителите и Туроператора по повод ползването на Сайта и Услугите, вкл. във връзка със сключването и изпълнението на Договорите за организирано пътуване, е българското право. Всички спорове, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд на Р. България.
10.4. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от разпоредбите на Общите условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на останалите разпоредби или на Общите условия като цяло. 
Общите условия са приети с решение на управителя на „Мишел Травел” ЕООД и влизат в сила от …………..2014 г.