ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

[………………….] / [………………….] г.

Настоящият Договор за организирано пътуване („Договор”) се сключи в елект-ронна форма на основание чл. 82, ал. 5 от Закона за туризма и т. 3.4.5. от Общите усло-вия за предоставяне на услуги посредством уеб сайта www.michelle-travel.com – при приемане на оферта: [Заглавие на конкретна оферта на Туроператора с линк към страницата, на която е публикувана последната.].

  1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА

1.1. „МИШЕЛ ТРАВЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, с. Бистрица 1444, ул. „Никола Крушкин” № 56, представлявано от управителя Мирослав Иванов Димитров, ЕИК 202875369, Удостоверение за регист-рация № РК-01-7227, издадено от Министерство на икономиката и енергетиката, Застра-хователна полица № 0000001244018Б1403, ХДИ Застраховане АД, 11.3.2015 г., адрес на електронна поща: ……@michelle-travel.com („Туроператор”), и

1.2. [Имена, ЕГН, лична карта, адрес на електронна поща и други данни на Потребителя, предоставени при регистрацията] („Потребител”).

  1. II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. С настоящия Договор Туроператорът се задължава да предостави туристи-ческо пътуване с обща цена на Потребителя срещу заплащане на определена цена.

2.2. Пътуването ще се проведе по програма [……………………………………...…………….] и с продължителност [………..] брой дни / [………..] брой нощувки.

Начална дата и час на тръгване […………………………………….] от [……………………..] и крайна дата и час на връщане […………………………………….] в [………………………..]; маршрут [……………………………………………………………………………………..]; транспортно средство (вид) [………………………………];

2.3. Настаняване: хотел/категория [………………………………………………………] на база […………]; вид и брой стаи [……………………………………………….].

2.4. Хранене: Брой и вид, вид и категория на заведенията за хранене и развле-чения [………………………………………………………………………………………….].

2.5. Транспорт: Фирма превозвач [……………………………………….]; седалище и адрес на управление: [……………………………………………..]; № на лиценз […………………………….].

2.6. Допълнителни услуги: трансфер [……………………..], застраховка [……………….], екскурзии […………………………………………………………], специфични изисквания на клиента [……………………………………………………………………………………………………………………………..].

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Обща цена на туристическото пътуване, предмета на Договора: [……………] лв.

3.2. Начин и срок на плащане:

Потребителите заплащат дължимата цена по Договора в пълен размер не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от сключването на последните. Плащането се извършват в брой, по електронен път чрез посочените на Сайта онлайн разплащателни системи или по следната банкова сметка на Туроператора в банка [„…………………”]: IBAN [……………………………………………….].

3.3. Други плащания, невключени в общата цена, срок и начин на плащането им: [……………..…………………………………………………………………………………………….………].

3.4. Основната цена не подлежи на промяна след подписването на настоящия Договор, освен в следните случаи:

3.4.1. при промяна на стойността на транспортните разходи;

3.4.2. при промяна на летищни, пристанищни или др. такси;

3.4.3. при промяна във обменния валутен курс за периода от сключването на Договора и датата на отпътуване.

3.5. Потребителят има право да се откаже от пътуването без начисляване на неустойка повече от 3 (три) месеца до началната дата на пътуването. В случай на отказ от пътуването в срок, по-малък от 3 (три) месеца, на Потребителя се начисляват неус-тойки, описани в Общите условия за предоставяне на услуги посредством уеб сайта www.michelle-travel.com, неразделна част от настоящия Договор.

  1. IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

4.1. Пътуването, предмет на бастоящия Договор, може да бъде осъществено само, ако е набран минимален брой участници от [………………..] души в срок до [………………..], ако има поставено предварително условие за минимален брой участници. Потребителят ще бъде информиран, ако този брой не е набран, както и какви са възможните варианти за пътуване.

4.2. Всички условия във връзка със сключването и действието на настоящия Договор се уреждат от Общите условия за предоставяне на услуги посредством уеб сайта www.michelle-travel.com, съдържащи и Общи условия на договори за организирано пъ-туване. Със сключването на настоящия Договор Потребителят изрично декларира, че е запознат с посочените Общи условия, приема ги и се съгласява да бъде обвързан с тях. Потребителят е обвързан с всички условия посочени в съответната оферта, дори някои от тях да не са изрично посочени в текста на настоящия Договор.

4.3. Настоящият Договор се състави и подписа в електронна форма – екземпляр от Договора е изпратен на всяка от страните на посочените от тях в началото на Дого-вора електронни адреси.

Дата на сключване: [………………]

За Туроператора: Мирослав Иванов Димитров

Потребител: […………………]